Human-Resource-f

ทรัพยากรมนุษย์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Information System (HRIS)

การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ (Maintain) และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้ได้ง่าย (Easy to Use) มีคำแนะนำเมื่อทำงานผิดพลาด (Guides user Through Mistakes) มีคำอธิบายต่าง ๆ ให้เข้าใจ (Explanation) มีระบบการตรวจสอบ (Check Systematic) มีระบบการส่งถ่ายข้อมูลได้ (Allows for downloading) มีการช่วยเหลือและสอนการใช้ที่จำเป็น (Tutorial or Instruction aid) มีระบบฐานข้อมูลที่ดี สามารถที่จะจัดทำระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ขององค์กรได้ง่ายและสะดวก โดยเฉพาะระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะ “HRIS”

 1. ความพร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา (Timeliness) ข้อมูลนั้นสามารถเรียกมาใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม
 2. ความรวดเร็ว (Speediness) ข้อมูลนั้นจะสามารถเรียกใช้ ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและทันต่อเหตุการณ์
 3. ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง และที่สำคัญคือข้อมูลนั้น ๆ เป็นข้อมูลที่ทันสมัย
 4. ความสมบูรณ์ (Completeness) มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
 5. ความตรงกับความต้องการ (Relevance) มีการจัดเก็บและนำเสนอให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด
 6. ความตรวจสอบได้ (Verifiability) มีการตรวจสอบหรือรับรองได้ว่า ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีที่มาที่ไป เป็นที่เชื่อถือได้และตรวจสอบได้
 7. ความปลอดภัย (Security) มีการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่สมควรที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
 8. ความปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability) สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้นจะต้องจำกัดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

สิ่งหนึ่งที่ระบบ HRIS มีเพิ่มเติม คือ HR Information Center เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลกับบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับบุคลากรในองค์กร โดยที่บุคลากรสามารถรับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้ตลอดเวลา ในลักษณะของ Employee Service Center (ESC) เช่น ข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในองค์กรของบุคลากร เป็นต้น ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS เป็นระบบสารสนเทศที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ใช้ในการใช้และสืบค้นข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HRIS Process

ขั้นตอน/กระบวนการในการจัดทำ (HRIS Process)

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดให้เป็นนโยบายเพื่อให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล (Analysis and Collecting Data) คือการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อจะได้นำไปใช้สำหรับการจัดทำระบบ HRIS

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการพัฒนาระบบ (Implementation and Development) คือ การดำเนินการตามระบบที่ได้จัดทำขึ้นมา ในขณะที่ดำเนินการก็จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) คือ การประเมินผลของระบบ HRIS ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนไหนหรือเรื่องใดเพื่อจะได้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ HRIS

 1. การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) จากการหาข้อมูลและร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ
 2. การออกแบบระบบฐานข้อมูล (System Design) จากการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการร่วมกันมาออกแบบโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ
 3. การนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ (Implementation) จากการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมแล้ว นำระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นมาใช้งานตามความต้องการ
 4. การประเมินผลระบบฐานข้อมูล (Evaluation) จากการนำระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาใช้งานว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งานหรือไม่ โดยจะต้องมีการประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลทุกด้าน เพื่อให้ได้ทราบถึงผลของการพัฒนา
 5. การปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล (Adjusting) จากการนำผลการประเมินระบบฐานข้อมูล มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการนำไปใช้

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours