ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ภาวะผู้นำในยุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ยึดวัฒนธรรมาภิบาลบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นําในศตวรรษที่..

ปัญหาการทำงานวิจัยของไทย

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.“…รายงานวิจัย 5บทก็เหมือนขายส้มตำ ตำเสร็จยังไม่ชิมว่ารสได้ที่แล้วยังก็ยกทั้งครกและสากให้คนซื้อตักกินเอง ไม่แยกครก แยกจาน…” ปัญหาการทำงานวิจัยของไทย ที่สังเกตเห็นมี 6 ประการ คือ 1) แยกไม่ออกว่า..
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.บทนำ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึง แนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา  การบริหารประเทศ   โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  เพื่อนำมาซึ่งความเจริญเป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนา..
ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Full Text ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก ดร. นิตยาพร กินบุญ นางนงนุช..
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Human Resource Information System (HRIS) การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ..