Screenshot (5)

ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ภาวะผู้นำในยุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ยึดวัฒนธรรมาภิบาลบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้นําในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนผ่าน เป็นภารกิจการนําพาบุคลากรในองค์กร เดินทางจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งสู่การเป็น “ผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอันยิ่งใหญ่” ผู้นําที่จะ
ประสบความสําเร็จ จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความ
เสมอภาค คุณธรรมและความรู้ที่สามารถบูรณาการเพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
อันเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ต้องคํานึงถึงและเกิดการมี “วัฒนธรรมาภิบาล”ของแบบอย่างที่ดีและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะแห่งตน

อ่านฉบับเต็ม

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours