Enhancement-of-Personnel-Management

รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายงานการวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน


อ่านฉบับเต็ม

บทคัดย่อ

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารงานบุคคล เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิผลและคุณภาพ การวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน ในจุดแข็ง จุดอ่อนและภาวะคุกคาม และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบในองค์ประกอบเชิงยืนยันของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน ใช้การดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน ร่วมกับการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.83, 0.85, 0.86 ตามลำดับ และแบบศึกษาสัมภาษณ์ แบบสังเกตในการเก็บข้อมูล สู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ SWOT ค่าดัชนี PNIModified  การวิเคราะห์แบบสามเส้าแนวทางวิเคราะห์ ได้แก่ การลดทอนข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การตีความนำไปสู่บทสรุป และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ในประเด็นเนื้อหาข้อค้นพบ

        ผลการศึกษา : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 โดย ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (͞x=4.53) (S.D.=  0.37)

            สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคล  4.0 ในศตวรรษที่ 21 ในจุดแข็ง จุดอ่อนและภาวะคุกคาม โดยภาพรวมของสภาพปัจจุบัน  อยู่ระดับมาก และสภาพอันพึงประสงค์ อยู่ระดับมาก ( ͞x=4.47) (S.D.=  0.45) เมื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการจำเป็นพบว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นองค์กร การมุ่งเน้นการดำเนินการ (PNIModified= 0.27)  การนำองค์กร การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และผลลัพธ์ (PNIModified= 0.26) มีความต้องการจำเป็นสูง

            รูปแบบในองค์ประกอบเชิงยืนยันของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้นองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นการดำเนินการ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การนำองค์กร และ การมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งการยืนยันวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยค่าน้ำหนักองค์ประกอบทุกตัวแปร มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อ่านฉบับเต็ม

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours