ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Perspective and Paradigm Shift of Educational Research for Sustainable Local Development ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน..
คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0  ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.เปิดอ่าน Ebook คลิก เปิดแบบ PDF คลิก ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Human Resource Information System (HRIS) การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ..
ไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 Development Strategy for Management towards Transition 21st..
การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6R12C3E พรชัย เจดามาน นิตยาพร กินบุญและไพฑูรย์ พิมดี ยุทธศาสตร์การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีนัยสำคัญ..