กฏหมาย

Articles

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภมูิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอ่านอีบุ๊ค เปิดอ่าน pdf