หนังสือ

Articles
ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Perspective and Paradigm Shift of Educational Research for Sustainable Local Development ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0  ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

เปิดอ่าน Ebook คลิก เปิดแบบ PDF คลิก ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา..
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Information System (HRIS) การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ (Maintain) และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้ได้ง่าย (Easy to Use) มีคำแนะนำเมื่อทำงานผิดพลาด (Guides user..
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom

ห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom

ห้องเรียนกลับด้าน Flipped  Classroom สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 พรชัย  เจดามาน และ นิตยาพร  กินบุญ  การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ..
ไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 Development Strategy for Management towards Transition 21st Century: Thailand 4.0 พรชัย  เจดามาน นิตยาพร  กินบุญและไพฑูรย์  พิมดี..
การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6R12C3E พรชัย เจดามาน นิตยาพร กินบุญและไพฑูรย์ พิมดี ยุทธศาสตร์การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีนัยสำคัญ สภาวการณ์ของบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กับไทยแลน 4.0 ที่มีผลกระทบในการบริหารและจัดการที่สำคัญ ได้แก่ 1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก..