เอกสารประกอบการบรรยาย

Articles
เอกสารประกอบการบรรยาย ท่านพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เอกสารประกอบการบรรยาย ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ท่านพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. การกำหนดกรอบอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ค.ศ. การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่