ไม่มีหมวดหมู่

Articles
เครื่องมือการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เครื่องมือการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ใบงาน/กิจกรรม ชุดที่ 1 ใบงาน/กิจกรรม ชุดที่ 2 แบบสอบถาม/ประเมิน การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล ตามกรอบปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสอบถาม ความจำเป็นและความต้องการด้านยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค