ที่ปรึกษาการออกแบบและการจัดระบบสารสนเทศ HRIS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รศ.ดร. เผชิญ  กิจระการ

ข้าราชการบำนาญ

ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
สำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ

รศ.ดร. ไพฑูรย์  พิมดี

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร. ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. อัคพงษ์  สุขมาตย์

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกลวัชร  วังสะอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นางนิตยาพร  กินบุญ

ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายวัชรพงษ์  กินบุญ

ครู โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.