Latest Articles

เอกสารประกอบการบรรยาย ท่านพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เอกสารประกอบการบรรยาย ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ท่านพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. การกำหนดกรอบอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ค.ศ. การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค...
เอกสารประกอบการบรรยาย ท่านบำรุง  ฤทธิรัตน์

เอกสารประกอบการบรรยาย ท่านบำรุง ฤทธิรัตน์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย   ท่านบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ การบริหารงานบุคคลตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   Did you find apk for..
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   Did you find apk..

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภมูิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอ่านอีบุ๊ค เปิดอ่าน pdf Did you find apk..

human resource information system

human resource information system

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   Did you find apk..