kk2

คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0

คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
 
 

เปิดอ่าน Ebook คลิก
เปิดแบบ PDF คลิก

ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หลายมาตราที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อบทบาท ภาระงาน และหน้าที่ การบริหารงานบุคคลระหว่างศึกษาธิการจังหวัด กับ สพป./สพม. สํานักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทํา เอกสารคู่มือและหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ภายใต้กรอบการ ปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค สํานักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการนี้ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือและหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ บริหารงานบุคคล ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความรู้ ความเชื่อมโยง มี เอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 2 หน่วยสาระ ดังต่อไปนี้

  • หน่วยที่ 1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย กฎหมาย การสรร หา บรรจุแต่งตั้ง และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การเกลี่ย อัตรากําลัง และการโอนการประเมินวิทยฐานะ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย และ การบริหารงานบุคคลตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และบทบาทอํานาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • หน่วยที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูป การศึกษาในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การบริหารงาน บุคคล 4.0 ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในส่วนภูมิภาค การจัดการทรัพยากรบุคคล 4.0 และการจัดการ องค์กรสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์การวางแผนและ เศรษฐกิจสมดุลของการจัดการทรัพยากรบุคคล 4.0 การพัฒนาและ การประเมินผลทรัพยากรบุคคล 4.0และภาวะ ผู้นํายุค 4.0 และการสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21

สํานักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานนี้ ให้มีการดําเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และความ ร่วมมือร่วมใจ เพื่อประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารงานบุคคล และการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน ต่อไป

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน คลิก

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours