สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 0 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) นางสาวยุวดี จิตเที่ยง
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) : สพป.กระบี่
15/พ.ค./2563
2 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา : Not found E1
3/มิ.ย./2561
3 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน พุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก : Not found E1
8/พ.ค./2561
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ชุดการสอนที่ออกแบบตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชญาภา นวลอรุณ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน : Not found E1
8/ส.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 4 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 0 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายยศพล ศักดิ์แพทย์
โรงเรียนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม : Not found E1
28/ส.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 1 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 0 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 0 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 0 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางศศิวิมล มณีไชย
โรงเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” : Not found E1
6/ก.พ./2561
2 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) : Not found E1
9/ก.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นางซิกม่วย ถิ่นไผ่งาม
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ : Not found E1
7/มี.ค./2563
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระชาติ สานุสันต์
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว : Not found E1
23/มี.ค./2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1