สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นางสาววิจิตตรา อุดเมืองเพีย
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล : Not found E1
5/ส.ค./2562
2 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา : Not found E1
3/มิ.ย./2561
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ชุดการสอนที่ออกแบบตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชญาภา นวลอรุณ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน : Not found E1
8/ส.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 3 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1