สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (ตอนที่ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปราณี มงคลแก้ว
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา : Not found E1
11/มี.ค./2562
2 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นายธนภัทร ทาสีดา
โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลเมืองตะพานหิน) : Not found E1
23/ม.ค./2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1