สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง จังหวัดกระบี่ นายศุภโชค แซ่บ่าง
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง : Not found E1
25/พ.ค./2563
2 รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง นายสุรชาติ วงเวียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสะโน : Not found E1
22/มี.ค./2562
3 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายอำนาจ จันทร์พางาม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต : Not found E1
3/ธ.ค./2561
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระชาติ สานุสันต์
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว : Not found E1
23/มี.ค./2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 4 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1