สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
 
หัวเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้จัดทำ นายยศพล ศักดิ์แพทย์
โรงเรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม : Not found E1
รางวัลที่เคยได้รับ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ
 
    รายงานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบ
การเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ระหว่างก่อนและหลังเรียน  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
               ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  17  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  124  คน  จำนวน  4  ห้องเรียน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  33  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  จำนวน  12  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  มี  4  ชนิด  คือ  1.  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  7  แผน  จำนวน  12  ชั่วโมง 
มีค่าเฉลี่ย  4.68  ซึ่งมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด  2.  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  7  เล่ม  มีค่าเฉลี่ย  4.70  ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  เรื่อง
ทวีปอเมริกาเหนือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  แบบอิงเกณฑ์  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.23  ถึง  0.76  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.25  ถึง  0.87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83  และ  4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   สาระภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  20 ข้อ 
 
มีค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.27  ถึง 0.81  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.72  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t - test (Dependent Samples)
 
ผลการศึกษาพบว่า
 
           1.  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.23 / 84.04 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
           2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.7588  คิดเป็นร้อยละ  75.88  แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน  ทำให้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.7588  หรือคิดเป็นร้อย  75.88
           3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
           4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยรวมเฉลี่ย  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =  4.69  และค่า  S.D.  =  0.56) 
           ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จึงสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด Not found E1
ผู้บันทึก 1459901296514
วันที่เผยแพร่ 28/ส.ค./2560
เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ