สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
 
หัวเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้จัดทำ นายวีระชาติ สานุสันต์
โรงเรียน เทศบาล 2 หนองบัว : Not found E1
รางวัลที่เคยได้รับ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย นายวีระชาติ สานุสันต์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ปีที่ศึกษา 2559
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งได้ดาเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และ 4) นาเสนอผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าได้แนวคิดและข้อมูลเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น คือ องค์ประกอบด้าน การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 9 องค์ประกอบหลัก 55 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 2 ผู้มีส่วนร่วม จานวน 8 องค์ประกอบหลัก 35 องค์ประกอบย่อย
2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 9 องค์ประกอบหลัก 55 องค์ประกอบย่อย และด้านผู้มีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบหลัก 35 องค์ประกอบย่อย การสร้างคู่มือการดาเนินการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประกอบด้วยส่วนสาคัญดังต่อไปนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของรูปแบบ 4) วิธีดาเนินการของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผล 6) เงื่อนไขความสาเร็จของรูปแบบ
3. ผลการนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวไปใช้ในสภาพจริง พบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ/เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (=4.45, =.07) และ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (=4.40, =.14)
4. ผลการนาเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบว่าโดยภาพรวมเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการ แบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวอยู่ในระดับมาก (=4.47, =.15)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สังกัด Not found E1
ผู้บันทึก 3340100212699
วันที่เผยแพร่ 23/มี.ค./2561
เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ