สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
 
หัวเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชื่อผู้จัดทำ พุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล
โรงเรียน ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก : Not found E1
รางวัลที่เคยได้รับ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้  เนื่องจากผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินในการเรียนรู้  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนปอพานพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  20  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี  4  ชนิด  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน  12  แผน  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  10  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยาก  (P)  ตั้งแต่  0.43  ถึง 0.81  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่  0.28  ถึง  0.76  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (r)  เท่ากับ  0.81  แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (t)  ตั้งแต่  3.05  ถึง  7.68  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (α) 
เท่ากับ  0.85  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  (Dependent  Sample)

ผลการศึกษาพบว่า
                    1.  ผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  77.32/79.14 
                   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เท่ากับ  0.7536  มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นร้อยละ  75.36
                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
                   4.  ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  หลังการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =  4.62 , S  =  0.56)
 
           โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียน  และเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน  ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นอื่นต่อไป 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สังกัด Not found E1
ผู้บันทึก 3440700510576
วันที่เผยแพร่ 8/พ.ค./2561
เอกสารแนบ 1.    ไฟล์ที่ 1 [ ขนาดไฟล์ 136.19 KB ]