สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
 
หัวเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้จัดทำ นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
โรงเรียน พรานวิบูลวิทยา : Not found E1
รางวัลที่เคยได้รับ
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
                     โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
                     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย                 นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ปีที่วิจัย            2560
 
บทคัดย่อ
 
           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม    Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้อง นักเรียนจำนวน 33 คน ได้มาซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิดคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 11 เล่ม เกม Magic Square มีทั้งหมด 3 เวอร์ชั่น แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  11 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
           ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
               1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.56/79.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
               2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
               3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53)
           โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานำไปปรับปรุงแก้ไข ประยุกต์ใช้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการสอนกลุ่มสาระและเนื้อหาอื่นได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
                                             
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สังกัด Not found E1
ผู้บันทึก 2331600007035
วันที่เผยแพร่ 3/มิ.ย./2561
เอกสารแนบ 1.    ไฟล์ที่ 1 [ ขนาดไฟล์ 166.16 KB ]