สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เว็บไซต์สำหรับเครือข่ายการสื่อสาร
การส่งข้อมูล p-obec
ที่
รายการ
ส่งข้อมูล
(หน่วยงาน)
ยังไม่ส่งข้อมูล
(หน่วยงาน)