สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายไชยยา เหล่าลือชา
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม : Not found E1
15/ส.ค./2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 1 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นางสาววิจิตตรา อุดเมืองเพีย
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล : Not found E1
5/ส.ค./2562
2 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้เกม Magic Square ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา : Not found E1
3/มิ.ย./2561
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ชุดการสอนที่ออกแบบตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชญาภา นวลอรุณ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน : Not found E1
8/ส.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 3 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ (ตอนที่ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปราณี มงคลแก้ว
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา : Not found E1
11/มี.ค./2562
2 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นายธนภัทร ทาสีดา
โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลเมืองตะพานหิน) : Not found E1
23/ม.ค./2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนิศากร โนราช
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม : Not found E1
17/เม.ย./2562
2 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายยศพล ศักดิ์แพทย์
โรงเรียนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม : Not found E1
28/ส.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 0 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการรำเพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการรำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของแฮร์โรว์ นางศิริรัตน์ สุวรรณระ
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ : Not found E1
21/ส.ค./2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 1 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 0 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางศศิวิมล มณีไชย
โรงเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” : Not found E1
6/ก.พ./2561
2 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) : Not found E1
9/ก.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง จังหวัดกระบี่ นายศุภโชค แซ่บ่าง
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง : Not found E1
25/พ.ค./2563
2 รายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง นายสุรชาติ วงเวียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสะโน : Not found E1
22/มี.ค./2562
3 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายอำนาจ จันทร์พางาม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต : Not found E1
3/ธ.ค./2561
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระชาติ สานุสันต์
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว : Not found E1
23/มี.ค./2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 4 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1