สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
17/พ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/7375 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [สำนัก สพร.] อ่าน 340
17/พ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/7374 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ [สำนัก สพร.] อ่าน 221
17/พ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/7373 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ [สำนัก สพร.] อ่าน 341
17/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7366 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำร [สำนัก สพร.] อ่าน 1321
16/พ.ย./2560   ที่ ศธ 04009/ว 7331 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [สำนัก สพร.] อ่าน 1040
16/พ.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7325 ซักซ้อมการดำเนินการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ [สำนัก สพร.] อ่าน 814
16/พ.ย./2560   การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" สำหรับผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [สำนัก สพร.] อ่าน 727
กำลังแสดงหน้าที่ 1/38 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 266 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38