สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
18/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 5923 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการที่มีความสามารถเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม [สำนัก สพร.] อ่าน 564
18/ก.ย./2560   คำสั่ง สพฐ. 1436/2560 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 571
15/ก.ย./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5899 และด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5900 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 20467
14/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของ สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 220
14/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 203
11/ก.ย./2560   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการ จัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC [สำนัก สพร.] อ่าน 1425
8/ก.ย./2560   ที่ ศธ 04009/2084 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ สพฐ. (ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 262
กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50