สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
หนังสือราชการจาก สพร.
3/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ 4754 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 123
3/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/4753 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมศิลปากร ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 149
3/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/4751 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติการปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ สพฐ.(ส่วนกลาง) [สำนัก สพร.] อ่าน 190
1/ส.ค./2560   ที่ ศธ 04009/ว 4429 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 4934
25/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4597 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการประชุมระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. [สำนัก สพร.] อ่าน 1698
25/ก.ค./2560   ด่วนทึ่สุด ที่ ศธ 04009/4576 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศเกษียณ 2560) [สำนัก สพร.] อ่าน 2174
24/ก.ค./2560   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560 [สำนัก สพร.] อ่าน 6947
กำลังแสดงหน้าที่ <- 28/50 ->แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 349 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50