สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว758/ว786 การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย/ระเบียบของ สพฐ. ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 02:57:26
อ่านแล้ว 1126

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 734.2 KB ']