สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:27:03
อ่านแล้ว 2811

รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมที่  เว็บไชต์ สพร.
หรือ 
https://drive.google.com/drive/folders/1ystFV1WZy5tiQQXV8y9_z6SqnQdd64QZ?usp=sharing

เอกสารแนบ 1. ว1315 [' ขนาดไฟล์ 828.66 KB ']