สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1609 เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศณียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:05:02
อ่านแล้ว 3324

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว 1609 ลว 22 มี.ค.61 [' ขนาดไฟล์ 1.33 MB ']