สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พุธ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก พุธ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13:50:12
อ่านแล้ว 2209

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว5532 [' ขนาดไฟล์ 913.9 KB ']