พุธ, กันยายน 17, 2014
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
      พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...
  ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ     ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน...
  การคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยรายชื่อข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 42 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 ซึ่งใช้เวลาอบรม 210 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนารุ่นแรกตามประกาศ ...
  "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกคนมีความหมาย ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ต้อง เพิ่มการเรียนรู้ในทุกระดับ ปรับทัศนคติการอยู่ร่วมกัน เคารพกฎหมาย ลดความขัดแย้ง เห็นต่างแต่ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ ฯ"       "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกคนมีความหมาย ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ต้อง...
  ว13/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   รายละเอียดที่ http://www.otepc.go.th/index.php/ notice-law-rule/circularnotice/1108-13-2557
"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award " "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award " ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่นี่  
      การพิจารณาข้อหารือ กรณีผู้เคยได้รับการสรรหาเพิ่มเติมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจำนวน     สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งการพิจารณาข้อหารือ กรณีผู้เคยได้รับการสรรหาเพิ่มเติม ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจำนวน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 7 (ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 21   วรรคหนึ่ง (3) ใหม่) รายละเอียดที่นี่ 
        ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557  ● การจัดเตรียมข้อมูลด้านการศึกษา เสนอต่อรัฐมนตรีใหม่ 1) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง เช่น จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ปลุกจิตสำนึกสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสุข ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดงานชุมนุมยุวกาชาด และเยาวสตรีภาคใต้ เป็นต้น การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12...


17 ก.ย. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว3857 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โดย : สพร.1 {อ่าน:182 ครั้ง}
16 ก.ย. 2557 ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท โปรแกรม P-OBEC (ปี 2557.4.2)  โดย : สพร.1 {อ่าน:177 ครั้ง}
16 ก.ย. 2557 แบบรายงานการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:548 ครั้ง}
11 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว3773 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1463 ครั้ง}
09 ก.ย. 2557 ที่ ศธ 04009/ว 3735 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  โดย : สพร.2 {อ่าน:1047 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3688 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:880 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 ตารางเปรียบเทียบการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ  โดย : สพร.2 {อ่าน:1960 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3606 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดย : สพร.1 {อ่าน:4031 ครั้ง}
03 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3610 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:1880 ครั้ง}
03 ก.ย. 2557 ทำบัตรข้าราชการบำนาญ  โดย : สพร.2 {อ่าน:1064 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
15 ก.ย. 2557 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น [โดย : สพป.สระบุรี เขต1]  {อ่าน:276 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 รายงานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตไปต่างประเทศ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:161 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:277 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค.57) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:292 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการกลุ่มที่ 2 (คศ.4) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:109 ครั้ง}
08 ก.ย. 2557 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปรับพอ/ลดอัตราเงินเดือน เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/57 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:178 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:257 ครั้ง}
05 ก.ย. 2557 ประกาศขึ้นบัญชผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:144 ครั้ง}
04 ก.ย. 2557 สพป.บร.2แจ้งรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2531-2550 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต2]  {อ่าน:126 ครั้ง}
02 ก.ย. 2557 การจัดทสรุปทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:256 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:184 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการที่จะครบวาระ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:261 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 รายงานอัตราตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:700 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:476 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:268 ครั้ง}
         
                       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เครือข่ายภายในและน่าสนใจ
 ff1                                                      tvkru
 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ช่องทางเครือข่ายสนับสนุน

    เพจ  สพร                              สพฐ                                 สนง กคศ 
   540585_532700263426903_1767273129_n                     196149_175171542530183_4027660_n                           396061_308242539272007_541599681_n  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หนังสือราชการ ข่าวสาร 

            ศธ                                สพฐ.                                    ก.ค.ศ.
  006                003                          396061_308242539272007_541599681_n 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ.
    
  ข่าวประชาสัมพันธ์            คลังหนังสือเวียน                                  ข่าวสารสอบบรรจุ                                         ทุนรัฐบาล
OCSCbanner80h       circular      entrance       scholar_2       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

 ข่าวเด่นการศึกษา จาก ศธ new1

 จากข่าวแวดวงการศึกษา   new1

      jittarat

    ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

   banner-press_03

 ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

ผลงานทางวิชาการ new1

 การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ new1

  RuleOfVitayatana

           ว13/2556 

ว17/2552         ว12/2554 

ว15/2554         ว10/2555 

หนังสือเวียน / ระเบียบ  กฎหมาย

เผยแพร่ มติ ก. ค. ศ.     อ. ก. ค. ศ.

 สาระน่ารู้สื่อการเรียนการสอน
     ของครู 9 กลุ่มสาระ

    sahavicha

 thai        eng         thai
 math     soc      art
health      Vta_1      tech_1
 Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
          vichakarn

        ebook
       protal
          dowlads

newbanner_1_1

KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1
 obec
img102-2
                  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1006
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2231
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6197
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12722
mod_vvisit_counterเดือนนี้31007
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว48576
mod_vvisit_counterทั้งหมด1992948

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 38
Your IP: 54.81.134.175
,
Today: ก.ย. 17, 2014
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 159 บุคคลทั่วไป ออนไลน์