ศุกร์, ตุลาคม 24, 2014
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
      พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้บริหาร สพฐ. http://www.obec.go.th/news/54843       
"วันครูโลก" 6 Oct 2014 | 12:19 am
      "วันครูโลก"   วันที่ 6 ตุลาคม ที่หอประชุมคุรุสภา พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ให้แก่ครูทั่วประเทศ 1,136 คน เนื่องในโอกาสวันครูโลก ว่า ศธ.ต้องแบกรับแรงกดดันจากสังคมที่มองว่า ระบบการจัดการศึกษา...
  ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2557   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
  ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังนี้ http://www.obec.go.th/documents/54679
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงจำนวน 5 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้1) นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา 2) นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  "ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ"   วันนี้ขอนำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการปฎิบัติงานสักนิด "ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" จากที่กล่าวไว้น่าสนใจ ใจความว่า"สวัสดีค่ะ เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน เชื่อว่าหลายท่านคงเคยพบเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งหน้าที่ราชการระดับสูงถูกดำเนินคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามมาตรา 157 กันอยู่บ่อยครั้ง วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรา 157 กันค่ะความผิดตามมาตรา 157...
  ข่าวจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้ง ก.ค.ศ. อนุมัติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ข่าวจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้ง ก.ค.ศ. อนุมัติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รายละเอียดดังนี้นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ
  สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตาม ว13/2556 สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว13/2556 รายละเอียดที่นี่  http://www.otepc.go.th/images /files/2014-04/201409261618.pdf


24 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4544 การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม  โดย : สพร.2 {อ่าน:327 ครั้ง}
21 ต.ค. 2557 การจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ส. 2557  โดย : สพร.3 {อ่าน:856 ครั้ง}
20 ต.ค. 2557 คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  โดย : สพร.1 {อ่าน:1012 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  โดย : สพร.3 {อ่าน:445 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4394 การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:1405 ครั้ง}
15 ต.ค. 2557 แก้ไขตัวอย่างทะเบียนควบคุม (ยกเลิกตัวอย่างเดิม ตามเอกสารที่แนบในหนังสือนำส่ง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4251)  โดย : สพร.1 {อ่าน:772 ครั้ง}
15 ต.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4251 เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แก้ไขตัวอย่างทะเบียนควบคุมแล้ว)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1642 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 แก้ไข ข้อมูล ประกาศ สพฐ.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเพิ่มเติมรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติและหรือผลงานที่มีคุณภาพเทียบคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:3854 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว4278 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:651 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ประกาศ สพฐ.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเพิ่มเติมรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติและหรือผลงานที่มีคุณภาพเทียบคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:6635 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
22 ต.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:169 ครั้ง}
21 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:125 ครั้ง}
20 ต.ค. 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:58 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:310 ครั้ง}
16 ต.ค. 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:173 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 รายงานข้อมูลฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:304 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:139 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 2 ( 1ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:105 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:99 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:148 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการกลุ่มี่ 2 (อันอับ คศ.4) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:54 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มนบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:168 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:153 ครั้ง}
10 ต.ค. 2557 สำรวจรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2556-2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:294 ครั้ง}
08 ต.ค. 2557 การจัดทำสรุปทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:674 ครั้ง}
         
                       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เครือข่ายภายในและน่าสนใจ
 ff1                                                      tvkru
 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ช่องทางเครือข่ายสนับสนุน

    เพจ  สพร                              สพฐ                                 สนง กคศ 
   540585_532700263426903_1767273129_n                     196149_175171542530183_4027660_n                           396061_308242539272007_541599681_n  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หนังสือราชการ ข่าวสาร 

            ศธ                                สพฐ.                                    ก.ค.ศ.
  006                003                          396061_308242539272007_541599681_n 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ.
    
  ข่าวประชาสัมพันธ์            คลังหนังสือเวียน                                  ข่าวสารสอบบรรจุ                                         ทุนรัฐบาล
OCSCbanner80h       circular      entrance       scholar_2       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

 ข่าวเด่นการศึกษา จาก ศธ new1

 จากข่าวแวดวงการศึกษา   new1

      jittarat

    ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

   banner-press_03

 ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

ผลงานทางวิชาการ new1

 การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ new1

  RuleOfVitayatana

           ว13/2556 

ว17/2552         ว12/2554 

ว15/2554         ว10/2555 

หนังสือเวียน / ระเบียบ  กฎหมาย

เผยแพร่ มติ ก. ค. ศ.     อ. ก. ค. ศ.

 สาระน่ารู้สื่อการเรียนการสอน
     ของครู 9 กลุ่มสาระ

    sahavicha

 thai        eng         thai
 math     soc      art
health      Vta_1      tech_1
 Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
          vichakarn

        ebook
       protal
          dowlads

newbanner_1_1

KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1
 obec
img102-2
                  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2164
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้959
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10974
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14252
mod_vvisit_counterเดือนนี้46000
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว52325
mod_vvisit_counterทั้งหมด2060266

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 9
Your IP: 54.82.82.201
,
Today: ต.ค. 24, 2014
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์