อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 01, 2015
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
  ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว 13/2556)     ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว13/2556) จำนวน 64 ราย ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 รายละเอียดที่นี่ http://www.otepc.go.th/images/document/2558/580130.pdf
    นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญในสพฐ. ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมและบทเรียนแบบ e-Training ปี 2558                  ...
    ความเคลื่อนไหวการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ของผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและและวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556           ความก้าวหน้าการประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน...
  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดมสมองผู้รู้ด้านการศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถิติข้อมูลการจัดอันดับการศึกษาของไทยในเวทีโลก ปี 2556 โดย WEF...
  การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2558   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ     นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ...
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2558 กับรายการเดินหน้าประเทศไทย "ค่านิยม ๑๒ ประการ : วางรากฐานให้สังคมไทย"
    ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ     นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.ร.อ. ณรงค์...
  ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. 1/2558   นายกมล รอดคล้าย เลขาธธิการ กพฐ  ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2558  โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว    วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...


30 ม.ค. 2558 กวพ.สพร.ได้ส่งข้อมูลแบบฟอร์มกิจกรรม/โตรงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการระยะ 3 ปี(พ.ศ2558-2560)ให้แต่ละสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ได้พิจารณาลงข้อมูลในกิจกรรม/โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันฯดังกล่าว  โดย : สพร.1 {อ่าน:353 ครั้ง}
27 ม.ค. 2558 สำรวจข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน)ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดย : สพร.3 {อ่าน:850 ครั้ง}
27 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว341 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพฐ.  โดย : สพร.1 {อ่าน:3010 ครั้ง}
26 ม.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  โดย : สพร.2 {อ่าน:220 ครั้ง}
26 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว289 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.และผอ. สถานศึกษา สังกัด สพฐ.  โดย : สพร.1 {อ่าน:1280 ครั้ง}
26 ม.ค. 2558 ที่ ศธ04009/ว372 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง(ระดับชำนาญการพิเศษ) ใน สพฐ.(ส่วนกลาง)  โดย : สพร.1 {อ่าน:427 ครั้ง}
26 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 296 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย : สพร.2 {อ่าน:894 ครั้ง}
26 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 285 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดย : สพร.2 {อ่าน:622 ครั้ง}
26 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว284 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:1034 ครั้ง}
20 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว152 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  โดย : สพร.1 {อ่าน:2719 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
01 ก.พ. 2558 สถิติการรับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 31 มกราคม 2558 [โดย : สพม.เขต38]  {อ่าน:46 ครั้ง}
31 ม.ค. 2558 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา [โดย : สพม.เขต33]  {อ่าน:104 ครั้ง}
31 ม.ค. 2558 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.ลำปาง เขต2]  {อ่าน:62 ครั้ง}
30 ม.ค. 2558 สถิติการรับสมัครผอ.,รอง ผอ.วันที่ 30 มกราคม 2558(สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:370 ครั้ง}
30 ม.ค. 2558 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2558) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:51 ครั้ง}
30 ม.ค. 2558 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง เพิ่มเติมการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:76 ครั้ง}
30 ม.ค. 2558 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 [โดย : สพป.ชุมพร เขต1]  {อ่าน:40 ครั้ง}
30 ม.ค. 2558 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:68 ครั้ง}
30 ม.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย : สพป.สระบุรี เขต1]  {อ่าน:36 ครั้ง}
30 ม.ค. 2558 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:67 ครั้ง}
29 ม.ค. 2558 สถิติการรับสมัครรองฯผอ.และผอ.สถานศึกษา วันที่ 29 มกราคม 2558 (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:328 ครั้ง}
28 ม.ค. 2558 สถิติการรับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 28 มกราคม 2558 [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:509 ครั้ง}
28 ม.ค. 2558 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [โดย : สพป.ระนอง]  {อ่าน:152 ครั้ง}
27 ม.ค. 2558 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2558 (1-15 กุมภาพันธ์ 2558) [โดย : สพม.เขต38]  {อ่าน:160 ครั้ง}
27 ม.ค. 2558 สถิติการรับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 27 มกราคม 2558 [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:339 ครั้ง}
         
                       

images_1
icon_new
35

เครือข่ายภายในและน่าสนใจ
 ff1                                                      tvkru
 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ช่องทางเครือข่ายสนับสนุน

    เพจ  สพร                                 สพฐ                                             สนง กคศ 
   540585_532700263426903_1767273129_n                           196149_175171542530183_4027660_n                                        396061_308242539272007_541599681_n  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หนังสือราชการ ข่าวสาร 

  ไทยคู่ฟ้า                                   ศธ                                                  สพฐ.                                                     ก.ค.ศ.
 185342_230226703688470_3460074_n                        006                                 003                                      396061_308242539272007_541599681_n    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ.
    
  ข่าวประชาสัมพันธ์            คลังหนังสือเวียน                                  ข่าวสารสอบบรรจุ                                         ทุนรัฐบาล
OCSCbanner80h       circular      entrance       scholar_2       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

14
21
 
            jittarat

       ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 vita
 ka
rb1
rb2
89  
 12122
1231222
124
 
97    sahavicha

 thai        eng         thai
 math     soc      art
health      Vta_1      tech_1
 Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
          vichakarn

        ebook
       protal
          dowlads

newbanner_1_1

KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1
 obec
img102-2
                  

ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้474
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1303
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้474
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15160
mod_vvisit_counterเดือนนี้474
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว55775
mod_vvisit_counterทั้งหมด2237292

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 34
Your IP: 54.145.165.174
,
Today: ก.พ. 01, 2015
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 147 บุคคลทั่วไป ออนไลน์