ด่วน..........!

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือพบเห็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการ

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.      ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2.      ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

3.      ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

4.      หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรดแจ้ง.......
กวพ.สพร.
โทร. 02 288 5651   โทรสาร 02 288 5638
E-mail : cleanobec@gmail.com


หรือที่ส่งไปที่........


โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สพฐ.
(
Clean Initiative Program OBEC)
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.)
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชการดำเนินนอก เขตดุสิต
กทม.
10300