พุธ, สิงหาคม 12, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size

"คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว "

10155191_739680139395580_4013971489843451649_n

 

485579_737513329612261_6932019231797244508_n

1505588_739681819395412_5006781174041784605_n

 

"คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว "

"คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " หลังจากการเดินทางสู่เทศกาลสืบสานประเพณีไทยกันแล้ววันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองทุกคน และใครกำลังเดินทางกลับก็ขอให้อย่างปลอดภัย มีความสุขสดชื่นแจ่มใส ได้รับความเย็นฉำ่ และบรรยากาศความอบอุ่น กันมาทุกคน จึงนำคุณค่า"คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " มาเล่าให้ฟังก่อนจะเริ่มต้นวันนี้พรุ่งนี้ก็ทำงานกันนะ ก่อนจะหลงลืมกันไป ประเพณีสงกรานต์ ฝังลึกในความรู้สึกและจิตใจของคนไทยมาช้านาน ด้วยสายใยคุณความดีที่แฝงอยู่จนสามารถสืบสานเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมสืบต่อกันมา ดังนี้คือ

คุณค่าประการที่ 1 ความรักความผูกพันในครอบครัว

คุณค่าประการที่ 2 ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ

คุณค่าประการที่ 3 ความศรัทธาในการทำบุญให้ทาน

คุณค่าประการที่ 4 พิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสัมพันธ์

คุณค่าประการที่ 5 สามัคคีคือพลังของชุมชน

คุณค่าประการที่ 6 ภาษาไทย : การสื่อความหมายที่ไพเราะ

คุณค่าประการที่ 7 การละเล่นและดนตรีพื้นบ้าน : ความสุข สุนทรียภาพ

คุณค่าประการที่ 1 
ความรักความผูกพันในครอบครัวนสงกรานต์ เป็นวันแห่งความรักความผูกพันของครอบครัวอย่างแท้จริง สมัยก่อนพ่อแม่จะเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ลูกหลานพร้อมเครื่องประดับสำหรับตกแต่งไปทำบุญ ลูกหลานจะเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ได้สวมใส่หลังพิธีรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นความรัก ความห่วงใยอันเกิดจากน้ำใสใจจริงที่สมาชิกในครอบครัวจะพึงให้แก่กัน ปัจจุบัน เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทุกคนจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ความรักความผูกพันของแต่ละฝ่ายที่รินไหลผ่านสายน้ำจะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กันและกันต่อการดำรงชีวิตอยู่ไป 

คุณค่าประการที่ 2 
ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณในวิถีชีวิตไทย ไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐกว่าความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ สังคมไทยแต่เดิมมี ความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวทั้งต่อวงศาคณาญาติ และบรรพบุรุษ เมื่อถึงวันสงกรานต์จึงเป็นวันที่จะได้แสดงความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งที่มีชีวิตอยู่ และล่วงลับไปแล้ว นอกเหนือ จากการปฏิบัติตามปกติ การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ ปฏิบัติโดยการไปรดน้ำขอพรด้วยความเคารพและสำรวม และการระลึกถึงพระคุณท่านที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูมาแต่เล็กจนโต การระลึกถึงบรรพบุรุษ มีพิธีบังสกุลอัฐิอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อขอให้อานิสงส์แห่งผลบุญดังกล่าว
ช่วยให้ผู้ตายได้อยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้น

คุณค่าประการที่ 3 ความศรัทธาในการทำบุญให้ทาน

เมื่อถึงวันสงกรานต์ แต่ละครอบครัวเตรียมของสำหรับทำบุญตักบาตร พร้อมภาชนะอย่างดีที่สุดเท่าที่จะพึงมี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ กอปรด้วยจิตใจอันเบิกบานบนความศรัทธาในคุณความดีแห่งการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติ เป็นการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการปล่อยนกปล่อยปลา อันเป็นวิธีการสร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นด้วย ศรัทธาในการทำบุญ เป็นเหตุให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง
สามารถสืบต่ออายุพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

คุณค่าประการที่ 4 
พิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสัมพันธ์พิธีกรรมที่สง่างามสร้างความสัมพันธ์ การตั้งใจกระทำความดีเมื่อประกอบกับพิธีกรรมที่สูงส่ง และสง่างามย่อมส่งผลถึงความสัมพันธ์ทางจิตใจอย่างลึกซึ้งทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ ยิ่งเคารพนับถือมากพิธีกรรมที่จัดให้ยิ่งงดงามด้วยศิลปะและความหมายอันสูงค่า

คุณค่าประการที่ 5 
สามัคคีคือพลังของชุมชนประเพณีสงกรานต์ ได้แฝงคุณค่าไว้อีกประการหนึ่งอย่างแยบคายคือ ความสามัคคีซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มวันสงกรานต์ สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ร่วมมือร่วมใจกันตระเตรียมสิ่งของสำหรับไปทำบุญ เป็นความสามัคคีภายในครอบครัว ซึ่งจะเป็นผลให้สมาชิกรักใคร่ผูกพันกันมากขึ้น เมื่อล่วงถึงวันสงกรานต์ มีการก่อเจดีย์ทรายซึ่งนอกจากเป็นการทำบุญแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชน ในการที่จะทำนุบำรุงวัดในหมู่บ้านของตนให้เจริญยิ่งขึ้นอีกด้วย

คุณค่าประการที่ 6 
ภาษาไทย : การสื่อความหมายที่ไพเราะ ภาษาไทยนั้นงดงามทั้งสาระ ลักษณะและศัพท์สำเนียง เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่มีภาษาเป็นของตนเอง ซึ่งคิดขึ้นด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยโดยแท้ ลักษณะประการหนึ่งในการใช้ภาษาไทยของคนไทยคือ การเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ซึ่งจะพบได้ในประเพณีสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกับ การละเล่นต่างๆ มีการใช้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งกินใจ และยังแฝงไปด้วยไหวพริบปฏิภาณในการคิดค้นโต้ตอบ ให้ทันทั้งถ้อยคำและความหมายอีกด้วย

คุณค่าประการที่ 7 
การละเล่นและดนตรีพื้นบ้าน : ความสุข สุนทรียภาพสิ่งที่ควบคุมไปกับงานบุญ ซึ่งเราพบเห็นอยู่เสมอ ได้แก่ ดนตรีและการละเล่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งของคนไทยที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ในประเพณีสงกรานต์ ดนตรีพื้นเมืองได้เข้าไปมีบทบาทอยู่หลายวาระด้วยกัน