พุธ, สิงหาคม 12, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size

โครงสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

sangkhom1
ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

pong
pitsanu
thanakon
administrator
นายพงศ์เฉลิม เปาริก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
รก. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายธนากร เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

jirapap sayampong 17396_235363046604930_753498012_n attapon3

นายจิรภาพ มีเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ช่วยราชการ สช. ศธ.

นายสยามพงษ์ วงค์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกันตภณ พิมพาลัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอรรถพล ยอดเยี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาระกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                - ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอตามนโยบายรัฐของสำนัก เกี่ยวกับโครงการพิเศษต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล

                - ดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและราชการใสสะอาด

                - ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. และแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล

                - ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. สพร. รวมทั้ง สพท. และสถานศึกษา ในฐานะเป็นคลังข้อมูลกลาง

                - จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ของ สพฐ. โดยครอบคลุมบุคลากรในข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตั้งแต่ระดับ สพฐ. / สพท. ไปจนถึง

สถานศึกษา

                - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย