พุธ, สิงหาคม 12, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
          โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
                                                     jittrarat
                                                        นางจิตรารัตน์ มากมูลผล
                                                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                                         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
tanyamas2 user_female wannaporn
supanya1
นางสาวธัญญามาศ กนกากร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณพร พูลศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุปัญนา เจริญสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
chulee1 parichat1
khemjira1
paranee1
นางสาวชุลี วราศรัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
naiyana1 kidsada1 chanawat1 rattanachai1
นางนัยนา สาริกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษฎา สู่สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชนะวัฒน์ โอกละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นายรัตนชัย ทับมะโรง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
chaleekorn patraporn ratsamee sanyaluk
นางชลีกร สู่สุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราภรณ์ คำเผื่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวรัสมี อินธิลาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีสัญลักษณ์ ชุมขวัญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
kunanya                                                                
นางสาวคุณัญญา ลึกสีทา                                                               
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                                                
 
 

   

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                - ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของงานตามอำนาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ประกอบวาระเรื่องเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ

                - ประสานงาน/จัดทำเรื่องรายละเอียดประกอบวาระการประชุมเสนอ อ.ก.ค.วิสามัญฯพิจารณาและปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ

                - ประสานความร่วมมือและเร่งรัดติดตามผลกับกลุ่ม/กลุ่มงานใน สพร./สำนัก/หน่วยเสนอเลขาธิการ กพฐ. วินิจฉัยสั่งการ หรือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ พิจารณา

                - ปฏิบัติงานธุรการ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่เลขาธิการ กพฐ.หรือผู้แทน สพฐ. ในการประชุม ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ, อ.ก.พ. หรือองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

                - ประสานติดตาม เร่งรัดภารกิจกับสำนักงาน ก.ค.ศ. และร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.ในการแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจร่วม เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและ

นิติการ

                - จัดทำและเผยแพร่มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารบุคคลแก่หน่วยปฏิบัติทุกระดับ

                - จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎหมาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

                - ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำคู่มือ/แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหางานบุคคลที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

                - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย