เสาร์, กันยายน 19, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
โครงสร้างกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
nitaya1_1
นางนิตยา ภิรมย์กิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล 
กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.13 somchai 5.21 5.20

นายตำหนัก วิศวชาติกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสมชาย  โรจนปรัชญ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอรุณศรี ชีวชัยพิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางปัทมา  เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

narumon
yaowarat1
nanta1 tassanee1
นางสาวนฤมล  ศรีสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเยาวรัตน์ ปิ่นแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนันทา มีแสงสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทัศนีย์ บุญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
pannee1 preeya sunun bengathum
นางพรรณี  รัตนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปรียา เรืองศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุนันท์  ภู่ดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเบญจธรรม  ดิสกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

mananya_3

sriwimut2 wijittra2 kane_1
นางสาวมนัญญา มาศเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศรีวิมุติ สัตตวัฒนานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายคเณค์ มโนวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
worapicha tuy
นางสาววรพิชชา บาลศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเตือนใจ  จันทร์อ้น
พนักงานธุรการ 
     
กลุ่มงานบัญชีถือจ่าย
uraiwan2 ampan2 nipawan1 keiwfa1
นางสาวอุไรวรรณ  อติวรกีรติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอำพันธ์  ทองแจ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางแก้วฟ้า เพชรล้ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
jutamas1 sornchai_2 neonchawee2
นางสาวจุฑามาศ  รัตนวงศ์คำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศรชัย ไชยวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนวลฉวี สุุตันตั้งใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
กลุ่มงานเลื่อนขั้นเงินเดือน
nitaya1_1 5.34 siriluksa
napat_2
นางนิตยา  ภิรมย์กิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ถาดกิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรักษิณา กบิลสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนภัทร อินทรุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
kunyanat jinda_1 aiyara_1
นางกัญญนัท  นันทสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวจินดา  พรรณสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวไอยรา สังฆะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
varinee
srisuda
payong
5.25
นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางศรีสุดา  อินทรบุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพะยง  ทองสมนึก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
suntana
srirak1 sirikhon
napat_1
นางสันทนา  เดื่อมทั้น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศรีรักษ์  ธรรมวิชญะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสิริกร  บัวมาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณภัทร  เหมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
atipong_2 chutima_2 phonapa
นายอธิพงษ์ รักคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวพรนภา  แสงอินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด 

...พบข้อผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนภาพถ่าย ติดต่อ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ...

ภาระกิจของกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

-  ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่กึ่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

1.  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน

                -  กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/การจัดสรรโควตาและวงเงินและหลักเกณฑ์/วิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของ สพร.

                -  ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินรางวัลประจำปี และออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินรางวัลในภาพรวมของ สพฐ.

                -  ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของ สพท./สพฐ.

                -  ดำเนินการเสนอขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ กฎ ระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของ สพท. ทุกเขตพื้นที่

                -  ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/เงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐานะ

                -  กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีและเพิ่มเติมระหว่างปี

                -  ขอความเห็นชอบให้ตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

                -  การควบคุมการใช้เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ เหลือจ่ายของ สพฐ.

                -  การออกหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจำเหลือจ่าย การขออนุมัติจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกพักราชการ เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่าถูกลงโทษไม่ถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก

                -  การจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการควบคุม กับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

                -  ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานทะเบียนประวัติ

                -  การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ การพัฒนาข้อมูลในทะเบียนประวัติ

                -  การขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด

                -  การควบคุมการเกษียณอายุราชการ

                -  การจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

                -  การจัดพิมพ์ การจัดสรร บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้หน่วยงานในสังกัด

                -  การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วนกลาง และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ในสังกัด

                - ออกหนังสือรับรองต่างๆ และการออกหนังสือแสดงความเสียใจกรณีข้าราชการถึงแก่กรรม

                - การขอพระราชทานเพลิงศพ

                - การขออนุญาตให้ข้าราชการไปร่วมกิจกรรมกีฬาของชาติ ณ ต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี

                - การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการลาอุปสมบท

                - การขออนุญาตไปต่างประเทศกรณีต่าง ๆ โดยใช้วันลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือระหว่างวันหยุดราชการ

                - การลาป่วยตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

                - การลาป่วยต่อเนื่องเกิน 120 วัน และการขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนที่ลาเกิน 60 วันทำการในปีงบประมาณที่ลา

                - การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

                - การลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ

                - การขอหยุดราชการอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุขัดขวางทำให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

                - การขอมีหรือขอเปลี่ยนบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน

                - งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)

                - งานฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ (ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง) ในฐานะนายทะเบียนของส่วนราชการ

                - งานมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

                - ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                - กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

                - การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้แก่ข้าราชการ พนักงานในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

                - การออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2)

                - การจัดสรร/การรับ-จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

                - การรับ-การส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                - การรับ-การจัดส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                - การขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                - การตรวจสอบและรวบรวมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

                - การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศนีบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

                - เป็นผู้แทนกลุ่มงาน/กลุ่ม/สำนัก/สพฐ. ในคณะกรรมการหรือคณะทำงานเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

                - ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย