พุธ, สิงหาคม 12, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size


DSC_5559

 

DSC_5577 DSC_5537 dd DSC_5603
นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายสานิตย์ พิมพ์วงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายประทวน ศรีนุช
ครู คศ.2
 นางสาววาสนา สัญญสุจจารี
นิติกรชำนาญการพิเศษ

DSC_5557 DSC_5549 user_female 3
ว่าที่่ ร.ต.ดิตถ์กมล สนแจ้ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 นายธำรงค์ มณีวงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุญาดา วีระพงษ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพดี นิธิสุภา
นิติกรชำนาญการพิเศษ

DSC_5551 DSC_5602 DSC_5561 to
นางจินตนา ประสิทธิ์เวช
นิติกรชำนาญการ
นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช
นิติกรชำนาญการ
นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์
นิติกรชำนาญการ
 นายสรวิชญ วงษ์บุญเพ็ง
นิติกรชำนาญการ

2
vr dddd sir
นางสาวอทิตติยา วินิจฉัย 
นิติกรปฏิบัติการ
  นายณวรัตน์ ศิรพิพัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
 างสาวสิริญญา อรัญนารถ
นิติกรปฏิบัติการ

 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
นิติกรปฏิบัติการ

t 
7
16
นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก
นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอาภรณ์ นิยมปัทนะ
หัวหน้าหมวดธุรการ
นายวิริทธิ์พล  แสงทรัพย์
ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว
)
นางสาวเจนจิรา เปิมรัมย์
นิติกร (อัตราจ้าง
)

18
14
15

นางสาวพรรณวิไล แก้วละเอียด
นิติกร  (อัตราจ้าง
)
นายวิรุทธิ์ วรรณวงษ์
นิติกร (อัตราจ้าง)
 
นายพรเทพ ปาลวงษ์
นิติกร  (อัตราจ้าง
)

...พบข้อผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนภาพถ่าย ติดต่อ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ...

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

- การร่าง ตรวจสอบ ระเบียบ กฎหมาย ร่างสัญญา นิติกรรม และเป็นผู้แทน สพฐ.ในการจัดทำสัญญานิติกรรมสัญญา

- การดำเนินคดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย คดีปกครอง ทั้งในฐานะโจทก์และจำเลย รวมทั้งการประสานกับพนักงานอัยการ ศาล

- การรวบรวมข้อเท็จจริง/เอกสารหลักฐานในการทำคำให้การหรือทำคำฟ้องและการประสานงานกับพนักงานอัยการ

- ให้คำแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะด้านและตอบข้อหารือ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- การศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องและจำทำแผนพัฒนากฎหมาย