เสาร์, กันยายน 19, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size


pimnipa1

เว็บไซต์: http://personel.obec.go.th/vinai

DSC_5605
DSC_5575
DSC_5646
Snapshot_20121114_2
นายสุรจักษณ์ ทศรฐ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายเรวัตร สินธุสอาด
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายรณชิต บุตรภักดีธรรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายทบทวน ชำนาญค้า
นิติกรชำนาญการพิเศษ

DSC_5555 DSC_5542 DSC_5556 
DSC_5552
นางสาววรรณภา รุจิเสถียร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายดำรงฤทธิ์ คุณะ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวธนัชจกร  โยธาภักดี
นิติกรปฏิบัติการ
นายภาคภูมิ  พุทธสุภะ
นิติกรปฏิบัติการ

DSC_5607

ddd dse4 vi
สิบตำรวจตรีอัคเรศ จันทะกล
นิติกรปฏิบัติการ
นายธีระ โกวิทวัฒนา
นิติกรปฏิบัติการ
- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ
นายวิศิษย์ศักดิ์  บุญนำ
นิติกรปฏิบัติการ

v1

DSC_5609

v4

v3

นางสาววรางคณา  สังข์ทอง 
นิติกรปฏิบัติการ
  นางสาวศิริกุล  บุญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นายสมบูรณ์  นามสุข
          พนักงานจ้างเหมาบริการ                 (ปฏิบัติหน้าที่นิติกร)
นายปิยะพงษ์  ตาสิติ
 
         พนักงานจ้างเหมาบริการ             (ปฏิบัติหน้าที่นิติกร)

v2


 

นางสาวชนิดาภา  ปรมัทธนัชญา
 
         พนักงานจ้างเหมาบริการ           (ปฏิบัติหน้าที่นิติกร)
   

...พบข้อผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนภาพถ่าย ติดต่อ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ...

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                - การดำเนินการทางวินัย สืบสวน สอบสวนวินัย อุทธรณ์/ร้องทุกข์ ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านวินัย อุทธรณ์/ร้องทุกข์

                - การศึกษา วิเคราะห์/วิจัย และจัดทำแผนป้องกันกระทำผิดทางวินัย รวมทั้งจัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษ เป็นแนวปฏิบัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และตอบข้อหารือ

                - ให้การแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะด้านกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

                - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย