พุธ, สิงหาคม 12, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size

โครงสร้างกลุ่มแผนอัตรากำลัง

suwaree2
นางสุวารี เคียงประพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนอัตรากำลัง

     wassana1                    user_female                     user_female
            นางวาสนา ต่วนเพ็ชร                                                 - ว่าง -                                                            - ว่าง -                
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

panpimon sopissa1 srisuda_khak sunisa
นางพรรณพิมล จันทรมนตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางโสภิฒษา โกมลนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางศรีสุดา ศรีขาว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุนิสา สุขพูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

somkeik 
 anantasin
kantima_atta   p13
นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกันทิมา เนียมศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

supicha kittima1 pinpinan1 kobchai
นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกฤติมา สุปน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวปิ่นปินันท์ บัวคลี่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายกอบชัย ศรีแสงฉาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

tawatchai1 wilaiwan
นายธวัชชัย มูลศาสตร์
พนักงานราชการ 
นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร
พนักงานราชการ

ภารกิจของกลุ่มแผนอัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบดำนินงาน ดังนี้

                - ศึกษาวิเคราะห์จัดทำหลักเกณฑ์/วางแผนบริหารอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังและการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ

                1. ข้าราชการครูในสถานศึกษา

                    - สายงานบริหารในสถานศึกษา จำนวน 40,107 อัตรา

                    - สายงานการสอน 398,911 อัตรา

                2. ข้าราชการครูฯ ในสำนักงาน

                    - ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2,085 อัตรา

                    - ศึกษานิเทศก์ จำนวน 5,799 อัตรา

                    - บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 12,433 อัตรา

                3. ข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน จำนวน 1,250 อัตรา

                4. พนักงานข้าราชการ จำนวน 22,684 อัตรา

                5. ลูกจ้างประจำ จำนวน 34,428 อัตรา

                6. อัตราจ้างชั่วคราว (ครู) จำนวน 9,557 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำแนกตามประเภทข้าราชการ ดังนี้

1. อัตรากำลังในสถานศึกษา (ข้าราชการครู) สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน 

                     1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกำลังข้าราชการครู ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางกำหนดและสอดคล้องตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ

                     1.2 ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการครู ตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ การเกษียณอายุราชการ/เกษียณก่อนกำหนด

                     1.3 ดำเนินการจัดข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู ให้ส่วนราชการในสังกัดทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด

                     1.4 ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู เพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง

                     1.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานโครงการแผนงาน การบรรจุ นักเรียนทุนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. เช่น โครงการเพชรในตนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุทายาท ช้างเผือก บุคลากรโรงเรียนรับโอน และเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติอัตราข้าราชการครู เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว

                     1.6 ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัตรากำลังครู ซึ่งรับโอนมาจาก สช.เดิม

                     1.7 ดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังครูพนักงานราชการ และอัตราจ้างครู ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

                     1.8  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 2. อัตรากำลังพนักงานราชการ , ลูกจ้างประจำ,อัตราจ้างชั่วคราว

                    2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้สอดคล้องกับที่องค์กรกลางกำหนดและสอดคล้องตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ  

                    2.2 ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ กรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุ/ว่างระหว่างปี

                    2.3 ดำเนินการจัดท่ำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ให้ส่วนราชการในสังกัดทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด

                    2.4 ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังลูกจ้างประจำ เพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง

                     2.5 ดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

                     2.6 ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง