พุธ, สิงหาคม 12, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 2

janchay
นางจันทร์ฉาย  บุญอุ้ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 


siriwon

user_female
kidsana1 3.7
นางศิริวรรณ  สุขศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณา พิณรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

นางสมพร  หงษ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

kantima

 jiraphon  patcharee pirama1
นางกันทิมา  สุขประสาท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางจิราพร  เพ็ญรัศมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพัชรี  บุตรกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวไปรมา  ศุภมาตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


outit pajuk 3.15 user_female
นายอุทิศ  บุญพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายประจักษ์  เกตุสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุชีรา  บัวแย้ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจันทิมา  แก้วกาหลง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

kawfa tavinan oumaphon sasaon_1
นางสาวแก้วตา  ไพรงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทวินันท์  ประมวลสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอุมาพร  คำยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศศอร  แซ่ลิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

jutamanee akachai_1 rapeeporn_1
นางสาวจุฑามณี  แจ่มสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเอกชัย กองทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวรพีพร พงษ์กลาง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


...พบข้อผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนภาพถ่าย ติดต่อ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ...

ภาระกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล 2

  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 

                งานการศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)) และข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางให้สอดคล้องกับองค์กรกลางกำหนด และนโยบายของรัฐบาล (ตาม พ.ร.บ.ครูฯ พ.ศ.2547 และตาม พ.ร.บ.พลเรือน พ.ศ.35)

                1. การดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อน การลาออกจากราชการและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ การทดลองงาน การพ้นทดลอง

                2. การให้ข้าราชการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/การมอบหมายงานนอกตำแหน่งหน้าที่การช่วยราชการของข้าราชการ

                3. การขอเทียบประสบการณ์ ขอเทียบชั้นยศ ขอเทียบคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและประเมินบุคคล

                4. การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก

                5. การจัดทำข้อสอบ ออกแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การออกแบบสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างการจัดทำสถิติที่เกี่ยวกับการสอบ ดำเนินการจัดสนามสอบ ควบคุม กำกับ อำนวยการสอบ ประมวลผลสอบ

                6. การตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอความเห็น หรือเสนอแนวทางแก้ไขหรือขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติ ไปยัง ก.ค.ศ.

                7. การขออนุญาตไปสมัครสอบ การขออนุญาตไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐ

                8.  ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและดำเนินการตัดโอนตำแหน่งหรือเกลี่ยตำแหน่งหรือจัดสรรตำแหน่งและอัตรากำลังของข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน สพท. หลังจากการจัดข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว และการดำเนินการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปยังหน่วยงานอื่นตามมติ ครม.

                9.  การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระหว่างการใช้แผนอัตรากำลัง หรือขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง

                10.  การจัดทำข้อมูล จัดระบบข้อมูล เพื่อการบริหาร

                11.  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ ประมวลผล และรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

                12.  การเสนอของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้ สพท.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ

                13.  การประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการ ก.พ. และการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหารการศึกษา

                       -  ให้คำแนะนำ ปรึกษา ชี้แจง ประสานงานการส่วนราชการทั้งในภายในและภายนอกสังกัด ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                       -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย