พุธ, สิงหาคม 12, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 1

jarunee2

นางสาวจารุณี  บุรุษชาต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1


kamonman1 siripilai6 pattama5 boonsseib2
นางสาวกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์
รก. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 1
นางสาวศิริพิไล มงคลพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 2
นางปัทมา ดวงสุวรรณ
รก.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 3
นายบุญสืบ เทียมหยิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 4

 tanya2
amporn3  user_female sorana5 
นายธัญญา จำปีทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอัมพร แถมจอหอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสรณา นุ่มน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

sujittra4 sompoch2 nantaporn3 snek2
นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมโภชน์ บุญมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเอนก ปัญเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

suppachai sirion4 paweena nimit2
นายศุภชัย การนาดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสิริอร ศิริญาณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปวีณา ยอดชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายนิมิตร โอ๊ดฟู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

nontawat

ruceela nipaporn1 wuttichai
นายนนทวัต คำประดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวรูซีลา ดาโอะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางนิภาพร แสนสีหา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวุฒิชัย นามวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                                          yuwadee_wang             tanabut                          

                         นางสาวยุวดี วังคีรี                                 นายธนบุตร เดชวุฒิกุล
          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                ลูกจ้างชั่วคราว

 

                                                                                

ภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล 1


 

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 

                - งานการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางบการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอน และสายงานนิเทศทางการศึกษา) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ให้สอนคล้องกับองค์กรกลางกำหนดและนโยบายของรัฐบาล

                1. การสรรหา สอบแข่งขัน คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ลาออก บรรจุกลับ ยืมตัว ช่วยราชการ รักษาราชการแทน ตัดโอนตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

                2. การถ่านโอนบุคลกรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล

                3. การประเมินผลงาน/ประเมินบุคคล ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

                    - ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล

                1. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา (สอบภาค ก.)

                2. การขอเทียบประสบการณ์ ขอเทียบชั้นยศ ขอเทียบคุณวุฒิขอยกเว้นคุณสมบัติ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก สอบคัดเลือกสอบแข่งขัน และประเมินบุคคล

                3. การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

                4. การอนุญาตให้ข้าราชการช่วยราชการต่างเขตพื้นฐานการศึกษา

                5. ขออนุมัติตัดโอนวงเงินงบประมาณของบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.

                6. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.

                7. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

                8. การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ,ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานส่วนกลาง และลูกจ้างประจำของสถานศึกษาสังกัด สศศ.

                9. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำต่างเขตพื้นที่การศึกษา

                - ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                - งานบริหารงบประมาณ เรื่อง การสอบแข่งขันและการคัดเลือก

                - ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องขอความเป็นธรรม ร้องเรียนร้องทุกข์ ในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                - งานจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการบริหาร

                - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย