เสาร์, กันยายน 19, 2020
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size

จุดมุ่งหมายขององค์การและการบริหารงานบุคคล

ในองค์การธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ในประเทศไทย เช่น เชลล์ เอสโซ่ ปูนซีเมนต์ไทย มักจะเริ่มต้นการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดจุดมุ่งหมาย (purpose) างการบริหารบุคคลให้สอดคล้องหรือรับกับจุดมุ่งหมายของบริษัท
จุดมุ่งหมายดังกล่าวก็คือการแสดงออกซึ่งอุดมการณ์ที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งยังไม่ระบุเฉรพาะเจาะจงว่าจะปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะหรือโดยวิธีใด จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมาย (objectives) และแผนงานปฏิบัติ (action plan) เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยปกติจุดมุ่งหมายด้านการบริหารงานบุคคล มักจะกำหนดจากเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้บริหารในระดับสูง และมักจะกำหนดไว้กว้างๆ เช่น บริษัทถือว้าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด และเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทประสบผลสำเร็จด้วยดีหรือ
บริษัทจะรักษาและทรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ โดยการจัดระบบการให้สิ่งตอบแทนที่ดีในการทำงาน ให้พนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในงาน มุ่งให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายการบริหารงานบุคคล
การกำหนดเป้าหมาย ควรเป็นเป้าหมายที่จะกระทำสำเร็จได้ และเป็นสิ่งที่ดีในการจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องวัดและตรวจสอบว่า การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลสำเร็จลุล่วงไปมากหรือน้อยแค่ไหนและอย่างไร โดยปกติเป้าหมายจะมีหลายอย่างเช่น

 • สร้างสรรค์และพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมและความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
 • รักษาและพัฒนาบุคคลโดยระบบการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและเสริมสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างพนักงาน
  แผนปฏิบัติ (Action Plan) เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ในแต่ละเป้าหมาย จะต้องกำหนดแผนปฏิบัติ พร้อมกับที่กำหนดระยะเวลาที่จะปฏิบัติหรือปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งในแต่ละเป้าหมายอาจจะมีแผนปฏิบัติตั้งแต่ 1-5 แผน แล้วแต่ว่าเป้าหมายเป็นอย่างไร

เริ่มปฏิบัติตามแผน

เมื่อกำหนดแผนปฏิบัติของแต่ละเป้าหมายแล้ว จะต้องนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) ควบคุม (Controlling) และตรวจสอบ (Auditing) เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผนและ บรรลุเป้าหมาย


ที่มา:   http://www.moodythai.com

Blinklist!Blogmarks!BlinkBits!Ask!
 • 1 Comments

ในการทำงานเรามักจะต้องทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งผู้ชายและผุ้หญิง เราจำเป็นต้องเข้าใจในความแตกต่างของลูกน้อง หากท่านมีลูกน้องที่เป็นผู้หญิง ท่านจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะพิเศษบางประการเพื่อที่ท่านจะสามารถทำการมอบหมายงาน และควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ลักษณะพิเศษบางประการ

 • ผู้หญิงมักจะเป็นคนที่ชอบการสมาคมมากกว่าผู้ชาย ลูกน้องผู้หญิงมักจะรวมกันเป็นกลุ่ม ชอลทำงานด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน ในการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่จึงควรตระหนักถึงความจริงข้อนี้
 • ผู้หญิงมักมีความรู้สึกต่อคำติหรือชมมากกว่าผู้ขาย ไม่ว่าท่านต้องการจะทำการติต้องทำอย่างระมัดระวัง ท่านต้องมีเหตุผลว่าต้องการให้ทำอย่างไร และต้องการให้ทำอย่างไร หากจะชมต้องชมอย่างมีเหตุผลและเด่นชัด
 • ผู้หญิงสนใจต่อสิ่งภายรอบมากกว่าผู้ชาย สภาพของที่ทำงาน ความเป็นระเบียบของเอกสาร เครื่องประดับต่างๆ ดังนั้นสถานที่ทำงานควรได้รับการใส่ใจและตกแต่งให้เรียบร้อย
 • ผู้หญิงมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นมากกว่าลูกน้องผู้ชาย นิสัยเช่นนี้เป็นสิ่งดีเพราะแสดงว่าเธอมีความสนใจในการทำงาน ดังนั้นเวลาที่เธอซักถามจงอย่าแสดงอาการเบื่อหน่ายเป็นอันขาด ต้องพยายามตอบและอธิบายให้เธอฟังอย่างแจ่มแจ้ง แม้ว่าท่านจะเข้าใจไปเองว่าสิ่งนั้นน่าจะง่ายต่อการทำความเข้าใจ
 • ผู้หญิงมักชอบให้เจ้านายตรวจสอบงานมากกว่าลูกน้องผู้ชาย เพราะลูกน้องผู้หญิงจะมีความภูมิใจในผลงานมากกว่าผู้ชาย อยากให้เจ้านายได้เห็นผลงานของตนอยู่เสมอ หากเจ้านายสนใจในงานของเธอยิ่งทำให้เธอมีความสนใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

END

ที่มา:   http://www.moodythai.com

Blinklist!Blogmarks!BlinkBits!Ask!
 • 1 Comments