ชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือก 

ให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 1. สายงานการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 12 ราย 
 2. สายงานการสอน สาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน 18 ราย 
 3. แก้ไขสายงานการสอน สาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 ราย
 4. สายงานการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 69 ราย 
 5. เพิ่มเติมสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลยี  จำนวน 2 ราย
 6. สายงานการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 36 ราย 
 7.           แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 20 นางสาวนิตยา อุดทาคำ
 8. สายงานการสอน สาขาการคณิตศาสตร์ จำนวน 21 ราย 
 9. สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 58 ราย 
 10. สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน 37 ราย 
 11. สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 ราย 
 12. เพิ่มเติมสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  2 ราย
 13. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 38 ราย 
 14. สายงานการสอน สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 23 ราย 
 15. สายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย จำนวน 25 ราย 
 16. สายงานบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 5 ราย
 17. สายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 16 ราย
 18. เพิ่มเติม สายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 1 ราย