เชี่ยวชาญ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือก 

ให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


 

สายงานการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 12 ราย 

          เพิ่มเติม สายงานการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 ค

สายงานการสอน สาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน 18 ราย 

สายงานการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 102 ราย 

              เพิ่มเติมสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย

             เพิ่มเติมสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 4 ราย

สายงานการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 64 รา   

               เพิ่มเติมรายชื่อที่ไม่พบ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย

              เพิ่มเติมรายชื่อ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย

สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 48 ราย 

แก้ไขสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 1 ราย

สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 98 ราย (มีต่อ)

สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 58 ราย(ต่อ)

             เพิ่มเติมสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 ราย

สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน 70 ราย

              เพิ่มเติมรายชื่อที่ไม่พบ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ราย

             แก้ไขสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคทศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ราย

 สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 21 ราย

              เพิ่มเติมรายชื่อที่ไม่พบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ราย

             แก้ไขรายชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำนวน 1 ราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 53 ราย 

แก้ไขกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 ราย

พิ่มเติม กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 ราย

สายงานบริหารการศึกษา(รอง ผอ.สพท) จำนวน 21 ราย)

                เพิ่มเติมรายชื่อที่ไม่พบ ของสายงานการบริหารการศึกษา (รอง ผอ.สพท.) จำนวน 1 ราย

 สายงานบริหารการศึกษา(ผอ.สพท) จำนวน 19 ราย) 

 สายงานนิเทศการศึกษา จำนวน 13 ราย 

 สายงานการสอน สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 45 ราย 

 สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 101 ราย

           แก้ไขรายชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 ราย

           เพิ่มเติมรายชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 ราย

           เพิ่มเติมรายชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 3 ราย

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งรองผู้อำนวนการสถานศึกษา)จำนวน 72 ราย)

          เพิ่มเติมสายบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 3 ราย

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 1-50

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 51-100

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 101-150

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 151-200

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 201-250

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 251-300

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 301-350

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 351-400

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 401-500

สายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 529 ราย ลำที่ 501-529

เพิ่มเติมสายบริหารสถานศึกษา(ตำแหน่งผู้อำนวนการสถานศึกษา) จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 530

        แก้ไข สายบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 31 ราย