ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

หนังสือประกาศ

ประเภทสำนักงาน/สถานศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทผู้บริหาร/บุคลากร/ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สพป.  

ประเภทผู้บริหาร/บุคลากร/ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สพม./สศศ.  

ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถม/ประถม

ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม. ต้น

ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย/สศศ.