Breaking News
Home / กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติการ

กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติการ

โครงสร้างกลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติการ

   
  – ว่าง –
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติการ
 
นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายสานิตย์ พิมพ์วงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 นางสาววาสนา สัญญสุจจารี 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ว่าที่่ ร.ต.ดิตถ์กมล สนแจ้ง 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 นายธำรงค์ มณีวงศ์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุญาดา วีระพงษ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพดี นิธิสุภา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา ประสิทธิ์เวช
นิติกรชำนาญการ
นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช 
นิติกรชำนาญการ 
นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์
นิติกรชำนาญการ
นายสรวิชญ วงษ์บุญเพ็ง 
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอทิตติยา วินิจฉัย 
นิติกรปฏิบัติการ
นายณวรัตน์ ศิรพิพัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสิริญญา อรัญนารถ
นิติกรปฏิบัติการ 
 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก
นิติกรปฏิบัติการ
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94
 นางสาวอาภรณ์ นิยมปัทนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิริทธิ์พล  แสงทรัพย์
ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว
)
นางสาวเจนจิรา เปิมรัมย์
นิติกร (อัตราจ้าง
)
นางสาวพรรณวิไล แก้วละเอียด
นิติกร  (อัตราจ้าง
)
     
นายวิรุทธิ์ วรรณวงษ์
นิติกร (อัตราจ้าง)
     

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

– การร่าง ตรวจสอบ ระเบียบ กฎหมาย ร่างสัญญา นิติกรรม และเป็นผู้แทน สพฐ.ในการจัดทำสัญญานิติกรรมสัญญา

– การดำเนินคดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย คดีปกครอง ทั้งในฐานะโจทก์และจำเลย รวมทั้งการประสานกับพนักงานอัยการ ศาล

– การรวบรวมข้อเท็จจริง/เอกสารหลักฐานในการทำคำให้การหรือทำคำฟ้องและการประสานงานกับพนักงานอัยการ

– ให้คำแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะด้านและตอบข้อหารือ

– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

– การศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องและจำทำแผนพัฒนากฎหมาย