Breaking News
Home / คู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

1. หลักสูตร
2. คู่มือกิจกรรมฉบับสมบูรณ์
3. คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. คู่มือสัมฤทธิผลฯ
5. MEM