Breaking News
Home / ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายปริญญา จุฑาสงฆ์
หัวหน้าศูนย์
  
ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
รองหัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.
ว่าที่่ ร.ต.ดิตถ์กมล สนแจ้ง
รองหัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.
สิบตำรวจโทสุทธิพันธ์ แสงขำ
รองหัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.
นายสถิตคุณ บุญเรือน
นายอิทธิพล ไชยวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

อํานาจหน้าที่ 

1. ประสานงาน/เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษา ประเมินสถานการณ์และรายงานผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้ง หรือบรรเทาสถานการณ์  เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือการเยียวยา

2. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้ความ ช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ทางการศึกษา และรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่ได้รับมอบหมาย

4.ชี้แจงทําความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีที่กระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้ ทวีความรุนแรง

5. ดําเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือหน่วยงานภายนอก

7. จัดทําสารสนเทศ/คู่มือการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัด เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความชัดเจนและถูกต้อง