Home / แบบแสดงความคิดเห็นร่างหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

แบบแสดงความคิดเห็นร่างหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

รายละเอียด:

>>>>>>แบบสอบถาม หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)