Breaking News
Home / wasan kunnula

wasan kunnula

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ว 1 ปี 64 ล่าสุด

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3609 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด>>> ด่วนที่สุด ว 3609 (3 กรกฎาค …

Read More »

ประกาศสำนักนิติการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด>>>ประกาศสำนักนิติการ

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3310 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด>>> ว 3310 ซักซ้อมการขออนุมัติจ …

Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด>>>ประกาศ สพฐ.

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/588 เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด>>>หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ …

Read More »

ประกาศสำนักนิติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด>>> ประกาศสำนักนิติการ

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 3249 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายละเอียด>>>นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 3247 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียด>>>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 3245 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลลปฏิบัติการ

รายละเอียด>>>นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Read More »