Breaking News
Home / wasan kunnula (page 3)

wasan kunnula

ประกาศสำนักนิติการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศสำนักนิติการ รับสมัครจ้างเหมาตำแหน่งนิติกร

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2840,2841 เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำน …

Read More »

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ สพท.

Read More »

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด>>> ว 2743 แจ้ง สำนักงานศึกษาธิ …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว 2714,ว 2715 เรื่อง แบบสำรวจความประสงค์ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

หนังสือส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือส่งสำน …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2619 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์ขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี พ.ศ. 2559

หนังสือแจ้งจำนวนผู้ยื่นคำขอ   หมายเหตุ : รายล …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2603,ว 2604,2605 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ว 2603 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด ว 260 …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2403,ว 2404 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)

ว 2403 แจ้ง สพท.- สศศ. ว 2404 แจ้ง โรงเรียนที่เป็น …

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 667 /2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 666 /2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง

Read More »